ملک یابی در زمینه های خرید و فروش املاک در ترکیه قیمت های ویژه خرید خانه در ترکیه ، آپارتمان ، ویلا و زمین...

ادامه
 
فرم توافق نامه بین طرفین برای ساخت وساز

 

تاریخ : ..........

شماره : ..........

توافقنامه

 

نظر به درخواست خانم/ اقا  ............... وخانم / اقا............... به نشانی تهران ....................................................... به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره .................. مورخ ........... فی مابین طرفین فوق   ................و به پیماکاری آقای .......... به آدرس تهران خ ............... کوچه ................پلاک ............ به شرح ذیل توافقات به عمل آمد . 

ماده 1) توافق نامه

عبارت است از انتقال کلیه تعهدات و مسئولیت های مذکور در مفاد قرارداد شماره ................ مورخ ............. فی مابین طرفین فوق ............. و ................ که پیوست تصویر قرارداد ضمیمه و جزء لاینفک توافق نامه می باشد .

ماده2) سایر توافقات

 

بند1) واحد های ساختمان فوق طبق توافق وتراضی طرفین سمت شرف ساختمان مطلق خانم / اقا ................ و واحد های سمت غرب ساختمان مطلق به خانم / اقا ............... می باشد

 بند2) طرفین به یک دیگر  تعهد نمودن طبق نقشه طراحی شده پارکینگ های شماره ..........

مطلق به خانم /اقا ..................و شماره های .............. مطلق به خانم / اقا ................

می باشد

بند3) انباری های نیز در حال حاضر مشخص نیستن متعاقبا توافق می شود

بند4) طرفین در صورتی که در کار وقفه ایجاد شود حق هیچگونه خسارت نسبت به یک دیگر

ندارند

بند5) طرفین در صورن بروز هر گونه اتفاق ومشکل  در هنگام ساخت می باسیت در حضور

حکم توافق نمایند وحق هیچ گونه اعتراضی نسبت به هم را ندارند

 

بند6) نقشه ساختمان طبق نشقه تایید شده شهرداری که پیوست قرار داد می باشد و طرفین اطلاع

دارند اجرا می شوند

ماده 3 ) سایر شرایط

طرفین با امضاء این توافقنامه اجراء صحیح موضوع قرارداد را تأیید و تضمین می نماید.

خانم / اقا ..............و خانم / اقا..................  موافقت کرده به منظور اجراء صحیح موضوع

قرارداد کلیه هماهنگی های لازم را با پیمانکار به عمل آورند  .

 

ماده 4)  نسخ توافقنامه

این قرارداد در چهار ماده و شیش   بند و درسه نسخه  که هرکدام حکم واحد را دارند تهیه و تنظیم و از تاریخ صدور و امضاء برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

 

توضیحات :

 

 

 

 

 


خانم / اقا ........................                             خانم / اقا ........................

 

شاهد اول ......................                             شاهد دوم ..........................

 

تاريخ تنظيم: دوشنبه 16 اسفند ماه 1395
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.