ملک یابی در زمینه های خرید و فروش املاک در ترکیه قیمت های ویژه خرید خانه در ترکیه ، آپارتمان ، ویلا و زمین...

ادامه

اجاره مغازه 30 متری در بلوارپاسدارگمنام. شیشه میرال. کرکره برقی. آب. برق. گاز. تلفن. کف سنگ. سرویس بهداشتی. من...

ادامه
 
فرم نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

فرم نمونه قرارداد مشارکت در ساخت


قرارداد مشاركت مدني جهت مشاركت در احداث ساختماناين قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدني مابين طرفين مشروحه در ماده يك ووفق شرايط و توافقات مندرج در مواد ٓاتي در مشاور املاك ............. منعقد گرديد.
ماده 1- طرفين قرارداد
1- 
طرفهاي اول قرارداد
............................
 ............................
 .............................
2-
 طرفهاي دوم قرارداد
 ...................................... 
......................................
.....................................
ماده 2- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت طرفين جهت تخريب 1دستگاه ساختمان با مشخصات مندرج در ماده 3 و احداث يك ساختمان جديد در محل عرصه ٓان شامل .... طبقه به صورت ... طبقه مسكوني كه طبقه اول ..... واحده به مساحت تقريبي .... متر مربع و ساير طبقات هر طبقه داراي ..... واحد ٓاپارتمان به مساحت تقريبي ....... متر مربع و جمعا داراي تعداد ..... واحد مسكوني و .... طبقه مشاعات و مشتركات ...... پاركينگ و ............ انباري بر اساس نقشه هاي تاييد شده شهرداري منطقه ...... و تحت نظارت مهندس ناظر تعيين
شده از سوي طرف دوم ميباشد.
ماده 3- ٓاورده طرفين
1-3 ٓ
اورده طرف اول عبارتست از ..... دانگ از پالك ثبتي ......... فرعي از پالك اصلي ....... قطعات ....... واقع در بخش ........... به نشاني ................
2-3 ٓ
اورده طرف دوم عبارت است از ٓاورده نقدي به ميزان مجموع هزينههاي الزم جهت ساخت بناي جديد به شرح ذيل كه طرف دوم متعهد ميگردد كه در مدت قرارداد ٓانها را پرداخت نمايد.
الف- كليه هزينه هاي تخريب ، حمل ، بارگيري و انتقال نخاله هاي ساختمان موجود و هزينه هاي گودبرداري ، ٓاماده سازي محل جهت اجراي نقشه بناي جديد و اجراي فونداسيون.
ب- تمامي هزينه هاي محاسبات مهندسي ، نقشه كشي و هزينه هاي شهرداري مربوط به صدور پروانه ساختمان ، هزينه هاي تراكم و جرايم ساختماني ماده 100 ) در صورت تخلف بدون هماهنگي و كسب موافقت طرف اول( گواهي عدم خالف ، گواهي پايانكار ساختمان و ساير هزينه هاي مورد مطالبه
ج- تمامي هزينه هاي مرتبط با احداث ساختمان موضوع قرارداد تحت هر عنوان از قبيل: هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي و كارگري ، خريد . تامين مصالح مورد نياز ، نظارت براجراي دقيق نقشه هاي اجراي از شروع فعاليتهاي تخريب ساختمان تا اتمام كامل ساختمان جديد ) شوفاژ روشن (
د- كليه هزينه ها ي مربوط به خريد و نصب انشعاب خدمات شهري شامل : ٓاب ، برق ، گاز ، فاضالب شهري و تلفن )بدون خريد فيش تلفن(
ه- كليه هزينه هاي حوادث ناشي از عدم رعايت اصول ايمني براي كاركنان و كارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسايگان مجاور و ساختمانهاي ٓانان و پاسخگويي به مباداي قانوني.
و- كليه هزينه هاي مربوط به تفكيك ساختمان به منظور صدور سند مالكيت اختصاصي از اداره ثبت اسناد و امالك مربوطه براي هر يك از واحدهاي احداثي ساختمان.
ز- كليه هزينه هاي بيمه تامين اجتماعي بيمه مسئوليت كارفرما و بيمه مسئوليت ناشي ار اجراي عمليات ساختماني.
ماده 4- نسبت سهم الشركه و طبقات اختصاص يافته از ساختمان جديد به طرفين
طبق توافق انجام شده سهم مالكيت هر يك از طرفين از ساختمان جديد به شرح ذيل تعيين ميگردد: الف- سهم الشركه طرف اول .......... درصد  
  ب- سهم الشركه طرف دوم ....... درصد 
 طبق توافق انجام شده سهم مشاعي هريك از طرفين از ساختمان جديد به شرح ذيل تعيين ميگردد.
الف- طبقات ............... و تعداد ..... پاركينگ در طبقه پيلوت و .... پاركينگ در طبقه زيرزمين و تعداد ....... انباري در طبقه زيرزمين سهم طرف اول.
ب- طبقات ....... و تعداد ...... پاركينگ در طبقه پيلوت و .............. پاركينگ در طبقه زيرزمين و تعداد ..... انباري در طبقه زيرزمين سهم طرف دوم.
اپارتمانها به صورت ذيل بين طرفين تقسيم ميگردد
ا.
 ...........................ٔ
 ب.
 ........................... 
ج.
 ...................... 
د. 
........................
 ه.
 ........................ 
و
. ..........................
 ز.
 ............................
ماده 5- مدتهاي پيشبيني شده جهت اجراي موضوع قرارداد
1-5
 مدت زمان اخذ پروانه ساخت ........................ 
2-5 
مدت زمان اجراي كامل پروژه و تحويل ٓاپارتمانها .....................
 3-5 
مدت زمان تعيين شده .....................
جهت اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي و تنظيم تقسيم نامه 
توضيح اينكه كل مدت زمان قرارداد با توجه به برنامه زمانبندي فوق از شروع كه با دادن وكالت نامه كاري امكان پذير است تا تنظيم تقسيم نامه .................ماه مي باشد.
تبصره: كليه مدت زمانهاي فوق با توافق كتبي طرفين قابل تجديد نظر است.
ماده 6- تعهدات طرف اول
طرف اول قرارداد متعهد مي گردد:
1-6
 حداكثر ......... ماه بعد از امضاي قرارداد نسبت به تحويل ساختمان تخليه شده جهت عمليات تخريب طي صورتجلسه اي به طرف دوم اقدام نمايند.
تبصره : چنانكه هريك از مالكين ٓاپارتمان خود را ديرتر از زمان موعد تحويل نمايد كليه خسارات تاخير در ساخت و ساير خسارات مرتبطه به عهده ايشان ميباشد.
2-6
 طرف اول طي .......... پس از امضاي قرارداد در دفترخانه ......... حاضر و نسبت به اعطاي يك وكالت كاري تام االختيار جهت انجام امور اداري در مراجع ذيربط ) شهرداري ، دارايي ، اداره ثبت و .......( به نام طرف دوم اقدام نموده و اسناد مالكيت ملك را نيز با تنظيم رسيد در اختيار طرف دوم قرار دهد.
3-6
 انتقال رسمي ..... دانگ از زمين محل احداث ساختمان به طرف دوم پس از يك هفته از واريز فيشهاي شهرداري و اخذ جواز ساخت انتقال ...... دانگ باقيمانده از سهم طرف دوم همزمان با تحويل ٓاپارتمانهاي نوساز.
4-6
 كليه بدهي هاي قانوني ملك مانند شهرداري ، دارايي و غيره را تا زمان امضاي قرارداد پرداخت نمايد. 
5-6 
حقوق قانوني اين قرارداد را به غير واگذار ننمايد و هرگونه واگذاري در اين خصوص فاقد اعتبار قانوني ميباشد
6-6
 طرف اول در طول زمان اجراي قرارداد حق بازديد از پيشرفت روند ساخت و ساز را دارد اما هيچگونه دخالت در امور اجرايي را نداشته و هرگونه ايراد را ميبايست از طريق ....................... كه نماينده طرف اول است به طرف دوم ابالغ نمايد. ) نماينده معرفي شده از سوي طرف اول مورد قبول طرف دوم ميباشد.(
شايان ذكر است هرگونه توافق با طرف دوم با امضاي .................... )نماينده طرف اول( داراي اعتبار بوده و به منزله امضاي طرف اول ميباشد و حق هرگونه اعتراض بعدي از طرف اول ساقط ميباشد. )بديهي است كه نماينده طرف اول تاييديه طرفهاي اول را در مورد توافقات قبال اخذ نموده است.(
ماده 7- تعهدات طرف دوم
طرف دوم متعهد ميگردد 
1-7
 نسبت به انجام تعهدات قراردادي خود در مواعد تعيين شده در ماده 4 اقدام نمايد. 
2-7
 نسبت به بيمه كردن كارگران و كليه كاركنان شاغل در پروژه احداث ساختمان در قبال حوادث كارگاهي اقدام نمايد.
 3-7 
كليه خسارات احتمالي ناشي از كار از جمله خسارت . ٓاسيب به امالك مجاور و مطالبات تامين اجتماعي و هرگونه خسارت پيش
بيني نشده ديگر را پرداخت كند و هيچ گونه مسئوليتي مالي يا جاني متوجه طرف اول نخواهد بود.
4-7
 ساختمان موضوع قرارداد را دقيقا بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب و صورت جامع مصالح مصرفي و زير نظر مهندس ناظر احداث و تكميل و مسئوليت هرگونه خالف در احداث بنا را پذيرفته و جرايم متعلقه را به شهرداري بپردازد.
5-7
 كليه ضوابط و مقررات قانوني از جمله مقررات ملي ساختمان خصوصا مبحث 19 ٓان و ٓايين نامه 2800 راجع به زلزله و مقررات شهرداري شهرسازي را رعايت نمايد.
6-7 
چنانچه به هرعلت، انجام كار يا ادامه كار ٓان به مدت بيش از .......... متوقف گردد. مكلف به پرداخت خسارت قراردادي به مبلغ .......... ريال به طرف اول مي باشد. و طرف اول نيز حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. طرف دوم به موجب همين قرارداد به طرف اول وكالت داده تا در صورت حدوث شرايط مذكور ، ضمن تكميل و انجام بقيه مراحل كار، نسبت به وصول خسارت قراردادي و هزينه
هايي كه جهت اتمام ساختمان نموده است، از ناحيه فروش سهم طرف دوم از ٓاپارتمان هاي ساختمان جديد اقدام نمايد.
7-7
 تا مدت .......... از تحويل ساختمان، هرگونه عيب و ايرادي در هر قسمت از ٓان به وجود ٓامده و ناشي از قصور طرف دوم در احداث بنا باشد را بدون مطالبه هيچ هزينه اي برطرف كند.
8-7 
تا تاريخ ............ نقشه نهايي ساختمان را تهيه و تغييرات بعدي ٓان را نيز به تاييد طرف اول برساند.
9-7
 حقوق مشاركت ناشي از اين قرارداد را به غير واگذار ننمايد و هرگونه واگذاري در اين خصوص فاقد اثر و ارزش قانوني ميباشد
.
10-7
 طرف دوم به منظور تضمين اجراي تعهدات قراردادي خود ، ........ فقره چك به شماره هاي ذيل صادر و در اختيار ٓاژانس امالك ......... قرارداده تا در صورت انجام به موقع تعهدات قراردادي خود و پيشرفت پروژه در مراحل مختلف به شرح ذيل و با تنظيم صورتجلسه با نماينده طرف اول چكهاي مذكور مستردد ميگردد
الف 
ب 
ج 

تبصره : چنانچه بر اساس نظر كارشناسي ، طرف دوم در موعد تعيين شده در قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود عمل ننمايد ، طرف اول ميتواند چك امانتي ٓان موعد را از امالك ...... دريافت و وصول نمايد و طرف دوم با امضاء اين قرارداد مشاركت حق هرگونه اعتراض از ٓاژانس جهت ارائه چك به طرف اول را از خود ساقط نموده است.
11-7
 طرف دوم مبلغ ....... ريال همزمان با تحويل گرفتن ملك و انتقال ..... دانگ از سهم مشاعي طي سند قطعي به طرف دوم به صورت بالعوض به طرف اول پرداخت مينمايد كه در پايان مدت نيز طرف اول نسبت به استرداد ٓان اقدام نخواهد كرد. ) صورت وضعيت مبالغ پرداختي تحت عنوان بالعوض به پيوست اين قرارداد ميباشد. كه اين مبلغ بين مالكان با نسبت قدرالسهم ملك تقسيم
ميگردد.(
12-7
 طرف دوم مبلغ ....... ريال همزمان با تحويل گرفتن ملك و انتقال ..... دانگ از سهم مشاعي طي سند قطعي به طرف دوم به صورت قرض الحسنه به طرف اول پرداخت مينمايد كه در پايان مدت نيز طرف اول نسبت به استرداد ٓان همزمان با تحويل ٓاپارتمانهاي نوساز اقدام خواهد كرد. بديهي است كه تحويل ٓاپارتمانها با استرداد اين مبلغ به طرف دوم امكانپذير ميباشد. ) صورت وضعيت مبالغ
پرداختي تحت عنوان قرض الحسنه به پيوست اين قرارداد ميباشد. كه اين مبلغ بين مالكان با نسبت قدرالسهم ملك تقسيم ميگردد.(
ماده 8- شرايط قرارداد:
1-8-
 طرفين توافق نمودند كه ساختمان از مصالح لوازم و وسايل قيد شده در صورت جامع مصالح مصرفي كه در اين قرارداد ذكر شده است ساخته شده و هرگونه تغيير احتمالي بعدي در صورت موصوف بايد با توافق كتبي طرفين انجام شود.
2-8-
 عمليات ثبتي تفكيك سهم مشاعي طرفين طبق توافق مندرج در ماده 4 توسط طرف دوم انجام مي گردد و كليه هزينه هاي مربوطه نظير هزينه دارايي ماليات انبوه سازي و غيره نيز توسط طرف دوم پرداخت خواهد شد.
3-8-
 كليه هزينه هاي الزم جهت تنظيم سند رسمي انتقال ٓاپارتمان هاي احداثي به نام هريك از طرفين به تناسب سهم الشركه و مالكيت برعهده همان طرف ميباشد.
4-8-
 فروش يا پيش فروش سهم الشركه از سوي هريك از طرفين پس از اخذ جواز ساخت كل ساختمان امكان پذير مي باشد.
تبصره : هرگونه قرارداد فروش كه بدون رعايت شرايط قيد شده در بند باال تنظيم شود، از درجه اعتبار ساقط بوده و براي انتقال گيرنده ان ، هيچ گونه حقي ايجاد نمي نمايد.ٓ
5-8-
 چنانچه هريك از طرفين از انجام هريك از تعهدات قراردادي خويش در موعد مقرر امتناع نمايد ، مكلف اند روزانه مبلغ .......... ريال به عنوان خسارت قراردادي به طرف مقابل بپردازد. اين مبلغ براي كليه تعهدات طرفين در اين قرارداد پيش بيني شده و در صورت بروز تخلفات قراردادي مختلف ، خسارات با يكديگر جمع مي شوند. اين مبلغ جايگزين تعهد اصلي نبوده و متخلف موظف به انجام
تعهد خود خواهد بود.
6-8- 
در صورتي كه بر اثر حوادث قهريه اعم از سيل ، زلزله و...... يا بر اثر تغييرات غير قابل پيش بيني در دستورات و مجوزهاي صادره از سوي شهرداري و ساير دواير دولتي مرتبط ، در انجام كار وقفه ايجاد گردد، هيچ يك از طرفين مسئول تاخيرات به وجود ٓامده نخواهد بود.
7-8-
 كليه مصالح حاصل از تخريب ساختمان فعلي ، متعلق به طرف دوم مي باشد.
8-8-
 طرف اول اقرار مي نمايد كه پالك ثبتي موضوع قرارداد در زمان تنظيم قرارداد كال يا جزئا و عينا يا منفعتا به كسي واگذار نشده و از سوي مراجع قضايي نيز توقيف نمي باشد. چنانچه مشخص شود هريك از طرفين اول بر خالف اين بند اقدام و قرارداد را منعقد كرده باشند ، مكلف به پرداخت خسارت قراردادي به مبلغ ........... ريال به طرف دوم مي باشد و اين خسارت بدل از انجام تعهد وي مبني بر
فك پالك يا جلب رضايت معارضين نخواهد بود.
9-8-
 هريك از طرفين نسبت به فروش ٓاپارتمان هاي خود از ساختمان جديد مسئول پاسخگويي به هرگونه دعوي حقوقي و كيفري خريداران مي باشند.
10-8- 
هر گونه افزايش يا كاهش يا نوسانات قيمت و حد.ث ديگر شرايط اقتصادي بر مدت قرارداد يا تقسيم واحدها و ساير شرايط قراردادي تاثيري نخواهد داشت.
11-8-
 طرف دوم حق استفاده از وام مشاركت مدني و ترهين مورد معامله را به هيچ وجه ندارد.
12-8-
 طرف دوم به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان حق )سهم مشاعي زمين انتقال يافته به خود( را به ديگري نداشته و هرگونه انتقال عادي يا رسمي تحت هر عنوان، حتي پس از اتمام مراحل احداث ساختمان ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
13-8-
 انتقال اسناد رسمي سهم اختصاصي هريك از طرفين از ٓاپارتمان هاي احداث شده پس از اتمام عمليات تفكيك ثبتي ، به افراد ديگر بالمانع است.
14-8-
 هريك از طرفين مي تواند سهم اختصاصي خود از ساختمان را پس از تحويل ، تصرف نموده و يا اجاره دهند.
15-8-
 داور مرضي الطرفين دو طرف طبق توافق طرفين ٓاژانس امالك ....... مي باشد كه در صورت هر گونه اختالف في ما بين راي اژانس امالك مورد تاييد طرفين مي باشد و در صورتي كه اختالف قابل حل نباشد مي بايست در مراجع قضايي ذيصالح طرح دعويٓ گردد.
شرايط فني و اجرايي توافق شده پروژه مشاركت و صورت جامع از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذكر تمام جزئيات كه توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد به كار خواهد برد به شرح ذيل ميباشد
1
   اجراي فونداسيون طبق نقشه محاسباتي و زير نظر مهندس ناظر.
2( 
   اسكلت از نوع ........ به صورت متناسب با قوانين و مقررات شهرداري طبق ضوابط و مقررات ملي ساختمان و زير نظر مهندس ناظر.
3( 
   استفاده تيرچه در سقف ها و عيار بتن سقف ها طبق نقشه محاسباتي
 4(  
  تمامي سقف ها يونوليت يا بلوك سفالي 
5(  
  لوله كشي ها 
1-5-
 لوله هاي ٓاب بهداشتي بيروني از جنس ............... 
2-5-
 لوله هاي گاز از نوع .............. 
3-5-
 لوله هاي فاضالب از نوع ..........
 4-5-
 لوله كشي شوفاژ با لوله هاي .............
 6-
 رادياتورها از نوع .............. 
7-
 سيستمهاي گرمايشي: ........ 
8-
 مشعل ...........
 9-
 سيستم برق: 
1-9
-لوله كشي برق از نوع ..........
2-9- سيمها از نوع ............. 
3-9-
 ٓايفون از نوع .................. 
4-9-
 كليد ، پريزها از نوع .................
. 5-9-
 فيوزها از نوع ..................
 6-9- 
كابل تلفن از نوع ..................
 7-9-
 سيستم روشنايي راه پله از نوع ..................
 8-9-
 ٓانتن مركزي از نوع 
.................. 9-9- 
نصب كنتور برق ....................
 10-9-
 نصب جعبه كليد و كليدهاي مينياتوري ................ 
11-9-
 انتقال برق از كنتور اصلي هر واحد تا تابلوي داخلي نصب شده در هر واحد. 
10-

كاشي كاري:
 -
ديوارهاي ٓاشپزخانه ، حمام و توالت از نوع .................. 
11-
 كف سازي 
1-11
 ٓاشپزخانه از نوع ..................
2-11
 حمام ها و توالت ها از نوع ..................
 3-11-
 پذيرايي ، هال ، خواب ها و راهروها از نوع ..................
 4-11-
 پشت بام اجراي عايق از نوع .................. 
12-
 حياط ............ 
13- 
پاركينگ .............
 14
- عايق رطوبطي و صوتي:
 1-14- 
سرويس ٓاشپزخانه ها ، حمام ها و توالت ها از نوع ..................
 2-14-
 زيرزمين و پاركينگ از نوع .................. 
3-14-
 بدنه ساختمان از نوع ..................
 4-14-
 ديوارهاي جانبي و ديوارهاي بين واحدها از نوع .................. 
15
- نماسازي:
 1-15-
 نماي خارجي ساختمان از نوع .................. 
2-15-
 نماي
 جانبي از نوع ..................
16-
 راهرو و راه پله ها 
: 1 -16
 پله ها از نوع ................
2 -16  
ديوار راه پله ها تا سقف از نوع .................. 
17
- قرنيز طبقات از نوع .................. 
18-
 پنجره ها 
1-18-
 نماي خارجي از نوع ..........
 2-18-
 نماي داخلي از نوع ..................
 19-
 درب ها: 
1-19-
 درب پاركينگ از نوع .................. 
2-19-
 درب اصلي ساختمان از نوع ..................
 3-19- 
درب راه پله ها از نوع ..................
 4-19-
 درب واحدها از نوع .................
. 5-19-
 درب خوابها و سرويس هاي بهداشتي از نوع ..................
 6-19-
 درب كمدها و قفه بندي داخلي از نوع ..................
7-19-
 درب انباري ها از نوع .................. 
20-
 يراق ٓاالت: 
 قفل و دستگيره دربها از نوع .................. 
1-21-
 شير ٓاالت ظرفشويي و رو شويي از نوع
 .................. 
2-20-
 قفل و دستگيره پنجره ها از نوع .................. 
21

- تجهيزات بهداشتي
:1-21-
 دوش حمام و زبردوشي از نوع .................. 
2-21-
 حوله خشك كن از نوع .................. 
4-21-
 سرويسهاي بهداشتي از نوع ..................
 22-
 كابينت ها: 
1-22-
 بدنه و دربها از نوع .................
. 2-22-
 صفه كابينت از نوع ..................
 3-22- 
سينگ ظرفشويي از نوع ..................
 4-22- 
هود از نوع ..................
23-
 شيشه هاي پنجره ها از نوع .................. 
24-
 سيستم سرمايشي:
 1-24-
 كانال كشي از نوع .................
. 2-24-
 دريچه كولرها از نوع .................. ياداوري : جداسازي و ارتفاع كانال ها به گونه اي باشد كه هنگام تعميرات و تعويض كولرها مشكالتي براي سايرين به وجود نياورد
. 25- 
تزئينات و شكل بندي
 1-25-
 اجراي گچ بري دورتادور سالن با دو لبه ابزار و نور مخفي
 2-25-
 اجراي گچ بري در ٓارك جلوي ٓاشپزخانه از نوع ..................
 3-25-
 اجراي گچ بري باالي شومينه
 4-25- 
اجراي سقف كاذب و گچ بري و نور مخفي در پاركينگ
 5-25- 
اجراي گچ بري در سقف پاگردهاي اصلي
 26- 
پوشش هاي رنگي و نقاشي:
 1-26-
 سقف ها از نوع ..................
 2-26- 
ديوارها از نوع
 ..................
3-26-
 دربها از نوع ..................
 27- ٓ
اسانسور
: 1-27- 
موتور از نوع ..................
 2-27- 
كابين از نوع ..................
 28-
 چاه فاضالب يك حلقه با نتراژ طراحي نقشه 
29- 
شومينه براي كليه واحدها
 30-
 نرده ها و راه پله ها استيل 
31-
 بالكن ها طبق نقشه طراحي 
32- 
ديوارهاي حياط ........ طبق نقشه طراحي
 33- 
پاركينگ ها كف ......... ديوارها تا سقف ........
 34- 
انبارها كف ........ و ديوارها ............... 
35-
 انشعاب ٓاب هر واحد مستقل و يك انشعاب ٓاب مصارف مشترك
 36- 
ساب كف تمامي واحدها و مشاعات و پاركينگ ها 37- چهارچوب ها

1-37- 
چهارچوب درها از نوع ..................
 2-37- 
چهارچوب كمدها از نوع ..................
 38-
 اجراي سيستم تهويه و هواكشي مناسب
. 39- 
اجراي روشنايي گاز در واحدها
 40- 
اجرا و نصب
 فالش تانك در سرويس ها
 41- 
نصب شيرٓاالت ٓاب جهت كولر ها در پشت بام
 42- 
حياط سازي و محوطه سازي متناسب با كليه ساختمان
 43-
 اجراي محوطه سازي پياده رو با طراحي زيبا و جدول گذاري 44- اجرا و نصب شير

 فلكه ٓاب سرد و گرم و شوفاژها براي كل واحدها در داخل ساختمان توضيحات : چنانچه هر يك از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ريالي ٓان با توافق طرفين مالك كار قرار خواهد گرفت.
ماده 9- دفترخانه مورت توافق
دفترخانه مورد توافق طرفين براي انجام نقل و انتقاالت و امور وكالتي ، دفتر خانه اسناد رسمي شماره ........... تهران به نشاني .............
ماده 10- اسناد و مدارك پيوست قرارداد
1-10 
فتوكپي اسناد مالكيت ساختمان فعلي 
2-10 
نقشه هاي كلي و اجرايي
 3-10 
صورت وضعيت چك هاي قرض الحسنه و بال عوض

ماده 11- موارد فسخ قرارداد
الف- اين قرارداد در موارد ذيل از سوي طرف اول قابل فسخ مي باشد: الف-1 در صورت متوقف بودن بيش از .... ماه از شروع كار و يا متوقف ماندن بيش از ..... ماه از پيشرفت پروژه در هر مقطع زماني الف-2 در صورتي كه سهم مشاعي عرصه انتقال يافته به طرف دوم به ديگران منتقل شود.
الف-3 چنانچه سهم مشاعي عرصه انتقال يافته به طرف دوم توسط اشخاص ثالث توقيف گردد. در اين صورت با توجه با اصل ٓازادي اراده و پذيرش كليه شرايط قرارداد حاضر از سوي طرف دوم همچنين تقدم زماني اين قرارداد توقيف سهم مشاعي وي نيز فاقد مبناي قانوني خواهد بود.
الف-4 در صورتي كه حقوق مشاركت ناشي از اين قرارداد از سوي طرف دوم به ديگري انتقال يابد. ب- اين قرارداد در موارد ذيل از سوي طرف دوم قرارداد قابل فسخ مي باشد
ب-1 چنانچه طرف اول قرارداد در موعد مقرر نسبت به تحويل ملك موضوع قرارداد ، اعطاي وكالت كاري و يا انتقال رسمي عرصه اقدام ننمايد.
ب-2 در صورتي كه طرف اول حاضر به فك رهن از ملك موضوع قرارداد نگردد. ب-3 چنانچه طرف اول سهم مالكيت خود از عرصه ساختمان را به ديگري انتقال دهد. ب-4 در صورتي كه طرف اول حقوق مشاركت ناشي از اين قرارداد را به ديگري انتقال دهد..: :
.


کلمات مرتبط:

فرم نمونه قرارداد مشارکت در ساخت


قرارداد مشاركت مدني جهت مشاركت در احداث ساختمان

قرارداد پیمان مدیریت, نمونه قرار داد پیمان مدیریت

نمونه قرار دادتخریب ساختمان, قرار دادتخریب ساختمان

نمونه قرارداد بيع قطعي با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه

نمونه قرارداد سرقفلی , قرارداد سرقفلی

نمونه قرارداد برقکاری, قرارداد برقکاری

نمونه قرارداد تخریب, قرارداد تخریب

نمونه قرارداد گودبرداری, قرارداد گودبرداری

قرار داد نقاشی ساختمان, نمونه قرار داد نقاشی ساختمان

نمونه قرار داد لوله کشی گاز, قرار داد لوله کشی گاز

قرار داد لوله کشی آب و فاضلاب, فرم نمونه قرار داد لوله کشی آب و فاضلاب

قرار داد گچ کاری, فرم نمونه قرار داد گچ کاری

نمونه قرار داد کولر, قرار داد کولر

قرار داد کاشی کاری, نمونه قرار داد کاشی کاری

قراردادنامه2 , فرم نمونه قراردادنامه2

قرارداد نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير / سيستم‌هاي برودتي – حرارتي تاسيسات مكانيكي – تاسيسات برقي – گاز – تلفن – اطفاء حريق و ............

قرارداد مشاركت مدني خصوصي , فرم نمونه قرارداد مشاركت مدني خصوصي

قرارداد قالب بندی, نمونه قرارداد قالب بندی

قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

قرارداد شیشه دو جداره, فرم نمونه قرارداد شیشه دو جداره

قرارداد حفر چاه, نمونه قرارداد حفر چاه

قرارداد پيمانكاري به صورت دست دوم, فرم نمونه قرارداد پيمانكاري به صورت دست دوم

نمونه قرار داد سوله, فرم نمونه قرار داد سوله, قرار داد سوله

قرارداد دیوار جدا کننده, فرم نمونه قرارداد دیوار جدا کننده

فرم نمونه قرار داد داربست, نمونه قرار داد داربست, قرار داد داربست

قرارداد مشاركت, قرارداد مشاركت در ساخت

قرارداد فونداسیون

فرم قرارداد سقف کاذب

پيش فروش آپارتمان, پيش خريد آپارتمان, قرارداد پيش فروش, پيش ...

شرایط پیش فروش , قرارداد پیش فروش آپارتمان - خرید مسکن

فرم نمونه اجاره نامه

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت - سایت ملک یابی

ثبت نام اینترنتی متقاضیان سند موضوع قانون اراضی و املاک فاقد سند ...

قرارداد آسانسور

نمونه قرارداد سنگ کاری

قرارداد سیمان کاری

قرارداد بتن ریزی

نمونه قرارداد تخریب ساختمان

فرم قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد خاک برداری - سایت ملک یابی

فرم قرارداد سقف کاذب

نمونه قرارداد سفت کاری

قرارداد آرماتوربندی

قرارداد اسکلت فلزی - سایت ملک یابی

فرم نمونه قرارداد آسفالت - سایت املاک ملک یابی

قرارداد مشاركت در ساخت - سایت املاک ملک یابی

نمونه قرارداد در و پنجره - خرید مسکن

قرارداد ساخت سوله

متن جدید قرارداد مسکن وبژه تهران - سایت ملک یابی

قرارداد دامپا - سایت ملک یابی

فرم نمونه قرارداد پیش فروش آپارتمان طبق نمونه سازمان ثبت اسناد ...

نمونه قرارداد داربست

فرم نمونه قرارداد مشارکت در ساخت - سایت ملک یابی

قرارداد دیوار جدا کننده - سایت املاک ملک یابی

قرارداد مشاركت در ساخت - سایت ملک یابی

قرارداد پیمان مدیریت - سایت ملک یابی

نمونه عقد قرارداد انجام امور خدماتی ساختمان و ...

 

تاريخ تنظيم: شنبه 9 دی ماه 1391
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.