فروش زمین مازندران بابل

فروش زمین مازندران بابل-شهرک بهزاد.100متربالتر ازمیدان تفکیکی حاج اقاجان بازگیری-- زمین فوق ازشمال به ابعاد 4متروصل به خیابان 45متری و ازجنوب به ابعاد4متروصل به زمین اقای بازگیری و ازشرق به ابعاد12.5متروصل به زمین اقای روشن و ازغرب نیزوصل به زمین اقای بازگیری میباشد


آگهی دهنده آگهی دهنده : مهدی گرجی زاده
mobileتلفن : 09112167050
تاریخ ثبت تاریخ ثبت : پنجشنبه 18 خرداد ماه 1396
تعداد مشاهدهتعداد مشاهده : 585